INFORMACJA DLA USAMODZIELNIAJĄCEGO SIĘ WYCHOWANKA RODZINNEJ I INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.)