Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

BARIERY ARCHITEKTONICZNE

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

O dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Wnioski na likwidację barier architektonicznych przyjmowane są w każdym czasie.

W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dokonuje się wizji lokalnej w celu weryfikacji zasadności i wiarygodności złożonych wniosków. Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCPR środków finansowych. Maksymalne dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, ustalonych na podstawie kosztorysu wstępnego określającego zakres i koszt robót budowlanych. Dofinansowanie nie może przekroczyć piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Minimalny udział własny wnioskodawcy wynosi 20% kosztów przyjętych do realizacji.

O odmowie przyznania dofinansowania – wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie wraz z uzasadnieniem. Od rozstrzygnięcia Centrum nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przez wnioskodawcę przed podpisaniem umowy z upoważnionym przez Starostę Dyrektorem PCPR. W umowie określony jest termin realizacji zadania, wysokość dofinansowania, wysokość udziału własnego wnioskodawcy oraz pozostałe warunki konieczne do prawidłowej realizacji zadania.

Podstawę do przekazania dofinansowania stanowią faktury, rachunki wystawione imiennie na wnioskodawcę oraz dowód zapłaty udziału własnego w przedsięwzięciu. Po końcowym rozliczeniu dofinansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

Wymagane dokumenty:

 • pisemny wniosek o dofinansowanie
 • kopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
 • kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą, w przypadku takich osób
 • aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające trudności w poruszaniu się wraz ze wskazaniem potrzeb osoby niepełnosprawnej z zakresu likwidacji barier architektonicznych
 • zaświadczenia o dochodach wnioskodawcy i osób wspólnie z nią zamieszkujących za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku
 • kosztorys ofertowy określający zakres i koszt robót budowlanych
 • poświadczenie o zameldowaniu w miejscu zamieszkania
 • podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych
 • zgoda właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego na przeprowadzenie wnioskowanych prac, jeżeli taka zgoda jest wymagana
 • szkic mieszkania, gdy planowana jest przebudowa pomieszczenia lub zmiana usytuowania urządzeń lub projekt i pozwolenie na budowę lub wykonanie inwestycji, gdy wymagane jest to przepisami prawa budowlanego.

BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNE

Bariery w komunikowaniu się są to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń.

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Wnioski na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych są przyjmowane w każdym czasie.

Wnioski są rozpatrywane wg kolejności wpływu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie bada cel jakiemu ma służyć zakup urządzenia oraz rozstrzyga w jakich przypadkach zakup tego urządzenia będzie likwidacją bariery dla konkretnej osoby niepełnosprawnej. Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCPR środków finansowych. Maksymalne dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 80% kosztów zakupu urządzenia. Dofinansowanie nie może przekroczyć piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Minimalny udział własny wnioskodawcy wynosi 20% kosztów przyjętych do realizacji.

O odmowie przyznania dofinansowania – wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie wraz z uzasadnieniem. Od rozstrzygnięcia Centrum nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wszelkie zakupy urządzeń, o które osoba niepełnosprawna wnioskuje mogą zostać dokonane dopiero po podpisaniu umowy z upoważnionym przez Starostę Dyrektorem PCPR. W umowie określony jest termin, do którego należy dokonać zakupu wnioskowanego urządzenia, wysokość dofinansowania, wysokość udziału własnego wnioskodawcy oraz pozostałe warunki konieczne do prawidłowej realizacji zadania.

Podstawę do przekazania dofinansowania stanowią faktury, rachunki wystawione imiennie na wnioskodawcę oraz dowód zapłaty udziału własnego w przedsięwzięciu. Po końcowym rozliczeniu dofinansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

W przypadku likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych o dofinansowanie można ubiegać się raz na trzy lata.

Wymagane dokumenty:

 • pisemny wniosek o dofinansowanie
 • kopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
 • kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą, w przypadku takich osób
 • zaświadczenia o dochodach wnioskodawcy i osób wspólnie z nią zamieszkujących za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku
 • aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wraz ze wskazaniem potrzeb osoby niepełnosprawnej odnośnie likwidacji konkretnej bariery
 • oferta cenowa wnioskowanego urządzenia