KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

            W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:

 • Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich (57-200) przy ulicy Bolesława Prusa 5, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: sekretariat@pcpr-zabkowiceslaskie.pl
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Sławomir Kozieł, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: iod@zabkowice-powiat.pl we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.
 • Administrator danych osobowych przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
 • Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych,

b) realizacji umów,

c) niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów,

d) wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi:

Realizowane zadaniePodstawa prawna
Tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowychUstawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. 2018 poz. 998 z późn. zm.)
Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo- wychowawcze
Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej oraz realizacja powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej
Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia oraz interwencji kryzysowejUstawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. 2015 poz. 1390 z późn. zm.)
Realizowanie programów służących działaniom profilaktycznym w zakresie promowania i wdrażania metod wychowawczych
Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności poprzez dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnychUstawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. 2018 poz. 511 z późn. zm.)
Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności poprzez dofinansowywanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności poprzez dofinansowywanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocniczeUstawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. 2018 poz. 511 z późn. zm.)
Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności poprzez likwidację barier architektonicznych
Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności poprzez dofinansowywanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej

e) w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie, w szczególności:

 • Prowadzenia specjalistycznego poradnictwa;
 • Przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki;
 • Pomocy osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem;
 • Szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej;
 • Doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
 • W związku z realizacją praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych, Pana(-i) dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
 • organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • podmioty, które przetwarzają Pana(-i) dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  (tzw. podmioty przetwarzające).
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 • W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące uprawnienia:
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością,
prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy: – dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, – osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, – osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, – dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, – dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, – dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy: -osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, -przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, -administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:             Urząd Ochrony Danych Osobowych             ul. Stawki 2             00-193 Warszawa             tel. 22 531 03 00             fax. 22 531 03 01             Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pan(-i) zobowiązany/zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
 • Pana(-i) dane mogą być poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Pana(-i) dane nie będą poddawane profilowaniu.

Powyższe zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018 r.

Podstawa prawna:

– art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE