Oświadczenie uprawnionego odbiorcy końcowego energii elektrycznej w celu umożliwienia stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3000 kWh albo 2600 kWh

 

Kandydaci na rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich poszukuje kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze.

            Rodziny zastępcze stanowią ważny element systemu opieki społecznej, obok rodzin adopcyjnych są najbardziej cenioną formą opieki nad dzieckiem pozbawionemu rodziny naturalnej.

WARUNKI JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ KANDYDACI NA RODZINĘ ZASTĘPCZĄ

wyciąg z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.)

Rodzinna piecza zastępcza

            Art. 39. 1 Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1) rodzina zastępcza;

            a) spokrewniona,

            b) niezawodowa,

            c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;

2) rodzinny dom dziecka.

2. Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, na ich wniosek, mogą być wspierane przez rodziny pomocowe, na zasadach określonych w art. 73-75.

            Art. 40. 1 Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

1) traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;

2) zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;

3) zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;

4) zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;

5) zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;

6) zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;

7) umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

            2. Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka współpracują z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

            Art. 41. 1 Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej, z zastrzeżeniem art. 55 i 58    

            2. Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba, o których mowa w ust. 1, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

            3. Rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinę zastępczą niezawodową tworzą małżonkowie lub osoba, o których mowa w ust. 1, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

            Art. 42 1. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

             a)9) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), oraz

             b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

 6)10) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny;

 7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

            a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

             b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

            c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 2. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

 3. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

            Art. 44. 1. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny.

WAŻNE: W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do tut. Centrum osobiście, udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem telefony 748156828, 748156000 – osoba do kontaktu: Pani Sylwia Chałupa.

NIECH KAŻDE ZAGUBIONE DZIECKO ZNAJDZIE SWÓJ DOM!

Szkolenia dla rodzin zastępczych

Od listopada do grudnia 2017 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbywają się szkolenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych i zawodowych. Głównym celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców zastępczych.

 Podczas spotkań poruszane są następujące tematy:

 • budowanie więzi w rodzinie zastępczej,
 • utrzymywanie więzi z rodziną biologiczną (w tym też kontakty rodziców zastępczych z rodzicami biologicznymi),
 • umiejętność stawiania granic, egzekwowanie zasad, konsekwencja w postępowaniu,
 • radzenie sobie z wcześniejszą krzywdą dziecka, radzenie sobie z chęcią zadośćuczynienia,
 • radzenie sobie z agresywnymi zachowaniami dzieci,
 • organizowanie dziecku czasu wolnego.

 

 

Szkolenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych

Od października do grudnia 2015 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbywały się szkolenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych. Głównym celem szkolenia było zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców zastępczych.

 

Podczas spotkań poruszane są następujące tematy:

 • przemoc, dziecko krzywdzone,
 • uzależnienie od komputera,
 • diagnoza i pomoc w zaburzeniach zachowania,
 • alkohol i narkotyki w okresie dojrzewania,
 • komunikacja w rodzinie,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • metody rozwiązywania problemów w rodzinie.

Szkolenia ze specjalistami

W dniu 11 lutego 2015 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło cykl szkoleń ze specjalistami dla osób, prowadzących rodziny zastępcze na terenie powiatu ząbkowickiego na temat zagrożeń, z jakimi stykają się dzieci i młodzież. Pierwsze spotkanie poprowadził aspirant sztabowy Artur Sikorski. Opowiedział on rodzinom zastępczym o bezpieczeństwie nieletnich w internecie. Rodziny miały okazję nie tylko poznać zagrożenia, z jakimi stykają się ich wychowankowie w sieci, ale i uzyskały wiedzę, jak przed nimi uchronić dzieci.

Podczas kolejnych spotkań będą poruszane tematy demoralizacji młodzieży i zachowań z nią związanych, takich jak: używki, ucieczki czy agresja. Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych osób, tworzących rodziny zastępcze, umożliwiające im odpowiednie reagowanie w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej w rodzinie.