Poradnictwo specjalistyczne

Osoby znajdujące sytuacji kryzysowej kierowane są do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bardzie ul. 1 Maja 12, który świadczy usługi prawne, udziela wsparcia psychologicznego, schronienia a także prowadzi stosowną terapię dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie, w tym ofiarom przemocy w rodzinie.

Telefon kontaktowy 74 817 15 52, 74 815 68 28

Pomoc psychologiczną oraz poradnictwo specjalistyczne prowadzi psycholog zatrudniony w tut. Centrum, który udziela wsparcia psychologicznego osobom potrzebującym, w tym rodzinom zastępczym i osobom usamodzielnianym zgłaszającym się do tut. Centrum, po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem telefonu 74 815 60 00, 74 815 68 28

Ponadto pracownik socjalny świadczy poradnictwo i usługi doradcze dla osób niepełnosprawnych korzystających ze wsparcia PCPR. Na wizytę proszę umawiać się pod numerem telefonu 74 815 60 00, 74 815 68 28

Pomoc prawna i psychologiczna

Centrum zapewnia pomoc prawną osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego oraz udziela informacji o prawach i uprawnieniach w zakresie pomocy społecznej. Pomoc prawna w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej, w tym osobom usamodzielnianym świadczy radca prawny – dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki w godzinach 8:00 – 10:00 (po uprzednim umówieniu pod numerem tel. 74 815 60 00, 74 815 68 28)

Pomoc psychologiczną i poradnictwo specjalistyczne prowadzi psycholog zatrudniony w tut. Centrum, który udziela wsparcia psychologicznego osobom potrzebującym, w tym rodzinom zastępczym i osobom usamodzielnianym zgłaszającym się do tut. Centrum, po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem telefonu 74 815 60 00, 74 815 68 28