Organizacja i zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich będące powiatową jednostka organizacyjną, w ramach swoich zadań statutowych realizuje zarówno zadania określone ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2013 r. poz. 182 ze zm.), ustawą  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r.  Nr 127, poz. 721 ze zm.), o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami), od 1 stycznia 2012 r. realizowane są zadania określone ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.).

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 • Marta Kociołowicz – Dyrektor
 • Anna Andruszewska – Główna księgowa
 • Anita Romanowska-Lizis – Główna księgowa
 • Grażyna Aksamitowska – Starszy inspektor ds. księgowych i płac
 • Ewa Rejmontowicz – Starszy inspektor ds. kadrowych i organizacyjnych
 • Jolanta Sadocha -Inspektor ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
 • Marta Stępień – Podinspektor ds. turnusów rehabilitacyjnych i obsługi sekretariatu
 • Agnieszka Orzeszek – Starszy inspektor ds. realizacji świadczeń w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej
 • Emilia Ciupik-Wójcik – Inspektor ds. realizacji świadczeń w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
 • Dominika Biśto – Inspektor ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej i pomocy cudzoziemcom
 • Kamila Marcinków-Hajduk – Inspektor ds. odpłatności za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej
 • Agata Winnicka – Pomoc administracyjna
 • Alina Staniak – Pomoc administracyjna
 • Marcin Pochwatko – Informatyk

Zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej:

 • Danuta Ramuś – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Dorota Sobczyk – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Jarosław Frys – Psycholog
 • Sylwia Chałupa – Starszy pracownik socjalny

Podstawy prawne

Zadania własne i zlecone które realizujemy regulują szczegółowo niżej wymienione ustawy i wydane na ich podstawie akty wykonawcze:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr z 2012 r., poz. 964)
 • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., 149 poz. 887 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zdań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1190)
 • rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 62, poz. 560)
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2003 r., Nr 139, poz. 1328 ze zm.)
Odsłuchaj