Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich .

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   2020-12-14.

Strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

• możliwość zmiany rozmiaru tekstu;

• możliwość zmiany kontrastu;

• linki otwierają się w nowych oknach;

• zastosowano alternatywne opisy grafik;

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Marcin Pochwatko, mail: informatyk@pcpr-zabkowiceslaskie.pl . Kontaktować można się także telefonicznie: 74 8156 000. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich, ul. Bolesława Prusa 5

Miejsca parkingowe: za budynkiem znajduje się parking dla interesantów PCPR z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej.

Dostępność wejścia: wejście do budynku odbywa się schodami. Aby zapewnić dostępność dla osób niepełnosprawnych, z dysfunkcjami ruchu, przy głównych drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek przywołujący pracownika PCPR, który schodzi do petenta.

Dostępność komunikacyjna budynku: ze względu na istnienie schodów zarówno na parterze budynku oraz schodów prowadzących na piętro, zapewniono komunikację na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami – pracownik PCPR schodzi do petenta, po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą. Na parterze istnieje dostęp do toalety.

Dostosowania: zastosowano kontrastowe elementy infrastruktury, wykonano wyróżnienia początku oraz końca schodów.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: – napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby, – wysłanie maila na adres: sekretariat@pcpr-zabkowiceslaskie.pl